Статті

Отримання кредиту суб’єктом господарювання

Перелік документів для отримання кредиту в ПАТ «УНІКОМБАНК» суб’єктом господарювання

Обов’язково позичальником надаються наступні документи:

 • звернення за кредитом (у виді листа, клопотання, заяви, заявки), що містить суму кредиту, мету кредиту, строки погашення і форму забезпечення (зразок надається банком);
 • установчі документи (нотаріально завірені копії установчих документів позичальника: статут, установчий договір, свідоцтво про державну реєстрацію, зміни та доповнення до установчих документів). У тому разі, якщо від імені юридичної особи-позичальника виступає філія або представництво – нотаріально завірену копію положення про філію (представництво) та відповідне доручення на право укладання кредитного договору від імені юридичної особи. У разі, якщо позичальник – клієнт Банку, надаються копії установчих документів, або довідка про те, що ніяких змін та доповнень до установчих документів не має.
 • свідоцтво про присвоєння статистичних кодів, свідоцтво платника податку на додану вартість;
 • у разі, якщо позичальник змінював форми власності – документи, що підтверджують початок та закінчення процесу зміни форми власності;
 • рішення засновників (власників) юридичної особи про отримання кредиту (при необхідності, якщо це передбачено установчими документами та вимогами чинного законодавства України);
 • нотаріально посвідчену картку із зразками підписів та відбитком печатки та накази про призначення посадових осіб (керівника та головного бухгалтера). У разі, якщо позичальник клієнт Банку – копія картки із зразками підписів;
 • ксерокопії паспортів та ідентифікаційних кодів керівника та головного бухгалтера;
 • ліцензії, дозволи та погодження, видані позичальнику державними органами на здійснення діяльності, що кредитується;
 • фінансова та податкова звітність (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, декларація про прибуток підприємства, розшифровки дебіторської та кредиторської заборгованості) за станом на три останні звітні дати;
 • техніко-економічне обґрунтування (бізнес-план) проекту, під який передбачається отримати кредит, яке містить в собі: порядок одержання та використання кредиту, розрахунок строку користування кредитом, рентабельності об`єкту кредитування; методи погашення кредиту;
 • копії договорів, контрактів та інших угод, операції за якими є об’єктами кредитування, завірені печаткою позичальника та скріплені підписом його відповідальної особи;
 • інформацію про поточні рахунки у національній та іноземній валюті, наявність заборгованості за кредитами в інших банківських установах. У разі наявності діючих кредитних договорів – копії цих договорів та договорів забезпечення. У випадку, якщо позичальник є клієнтом іншого банку, виписки по рахунках в національній та іноземній валютах;
 • правовстановлюючі документи на можливе забезпеченню кредиту та повноваження на його оформлення.

Для розгляду питання про надання кредиту Банк може додатково вимагати у позичальника наступну інформацію і документи, перелік яких не є вичерпним:

Дані про позичальника:
 • основна інформація про підприємство (список засновників, структура підприємства, основні види продукції та послуг позичальника, ринок збуту, наявність філій, дочірніх підприємств та інше);
 • власність та менеджмент (форма та структура власності, досвід та кваліфікація керівників);
 • обсяги виробництва та реалізації товарів, послуг;
 • основні споживачі товарів, послуг, канали збуту, конкуренти;
 • основні постачальники товарів та послуг;
 • оперативні та стратегічні плани розвитку фірми-позичальника;
Фінансові документи:
 • баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, податкова декларація за періоди, які необхідні для проведення аналізу діяльності фірми та її дочірніх і інших пов’язаних підприємств;
 • розшифровка окремих статей балансу;
 • копії актів перевірок податкових органів;
 • копії аудиторських висновків;
 • потоки грошових коштів (бюджет фірми) на період кредитування, що передбачається, у т.ч. альтернативні фінансові джерела погашення кредиту.
Комерційні документи:
 • митні декларації, накладні, рахунки-фактури (інвойси), якщо такі є, на об`єкт кредитування;
 • протоколи намірів, проекти контрактів на реалізацію проекту, який кредитується;
 • графік використання та повернення кредитних коштів; джерела погашення кредитів (як прямі, так і додаткові).
Документи по забезпеченню (в залежності від забезпечення):
 • Застава/іпотека:
  • письмове погодження (якщо це передбачено установчими документами) власників (акціонерів, учасників) на передачу майна у заставу та доручення на підписання договору застави конкретним особам;
  • довідка позичальника про те, що предмет застави не надано в оренду та прав на нього у третіх осіб немає. У разі, якщо предмет застави надано в оренду – копії договорів оренди.
  • договори купівлі-продажу, інші договори, які підтверджують перехід права власності до заставодавця на об`єкт застави;
  • акт державної приймальної комісії про введення об’єкта в експлуатацію;
  • акт прийому-передачі майна;
  • реєстраційне свідоцтво на право власності та витяг бюро технічної інвентаризації;
  • свідоцтво про право власності на предмет застави;
  • генеральний план будівництва (проектно-кошторисна документація);
  • свідоцтво про придбання майна з аукціону (публічних торгів);
  • державний акт на право користування землею (про право власності на землю);
  • довідка нотаріальної контори про відсутність заборони на відчуження майна;
  • інвентарна справа на будівлю (споруду);
  • довідка по формі № 3 із ЖЕКу про кількість прописаних у житловому приміщенні осіб;
  • при наявності прописаних у квартирі повнолітніх осіб, які не являються власниками квартири, – письмове зобов’язання від них про звільнення квартири та виписку із неї у випадку звернення стягнення на заставу;
  • якщо квартира придбана одним із подружжя у зареєстрованому шлюбі - письмова згода іншого на передачу квартири у заставу;
  • документи державних органів, які дають право на проведення будівництва даного об’єкту (оригінал) на незавершене будівництво;
  • рахунок-фактура (інвойс), які були підставою для придбання основних засобів;
  • договір купівлі-продажу або інші договори цивільно-правового характеру (доставки, міни та ін.) на придбання основних засобів;
  • вантажно-митні декларації (якщо товари були придбані за кордоном), товаротранспортні накладні або акти прийому-передачі;
  • копії платіжних документів, що підтверджують оплату за майно, що передається у заставу;
  • складські довідки про наявність товарів у розрізі найменування, кількості, вартості на дату, передбачену договором застави;
  • договір оренди приміщення, в якому знаходиться обладнання, яке передається у заставу, якщо приміщення не являється власністю Заставодавця;
  • технічні документи (паспорт) на обладнання (оригінал);
  • якщо автотранспорт придбаний одним із подружжя у зареєстрованому шлюбі – письмове погодження іншого на передачу майна у заставу та доручення на підписання договору застави конкретним особам (для юридичних осіб);
  • виписки із реєстру акціонерів, що підтверджують право власності (право розпорядження) Заставодавця на акції, які передаються у заставу;
  • передавальне доручення (при закладі);
  • експертна оцінка незалежної фірми про оцінку застави (у випадку, якщо є);
  • документи про страхування предмету застави;
  • інші документи (в залежності від об’єкту застави).
 • Гарантія (порука):
  • рішення керівного органу гаранта (поручителя) у відповідності до установчих документів про надання гарантії (поруки);
  • установчі та фінансові документи гаранта (поручителя):
   • копія статуту, завірена нотаріально, з усіма змінами та доповненнями;
   • копія установчого договору, завірена нотаріально, з усіма змінами доповненнями;
   • копія свідоцтва про держреєстрацію;
   • копія довідки управління статистики про присвоєння статистичних кодів;
   • картка із зразками підписів та відбитком печатки, завірена нотаріально (або печаткою обслуговуючого банку);
   • баланси: річний та на останню звітну дату, підписані уповноваженими особами та завірені печаткою;
   • звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, підписані уповноваженими особами та завірені печаткою.
 • Страхування ризику (відповідальності) непогашення кредиту:
  • установчі та фінансові документи страхової компанії:
   • копія статуту, завірена нотаріально, з усіма змінами та доповненнями;
   • копія установчого договору, завірена нотаріально, з усіма змінами доповненнями;
   • копія свідоцтва про держреєстрацію;
   • копія довідки управління статистики про присвоєння статистичних кодів;
   • картка із зразками підписів та відбитком печатки, завірена нотаріально (або печаткою обслуговуючого банку);
   • баланси: річний та на останню звітну дату, підписані уповноваженими особами та завірені печаткою;
   • звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, за останні три звітних періоди, підписані уповноваженими особами та завірені печаткою.
   • інформація про поточні рахунки та наявність заборгованості по кредитах в інших банках.
  • копія ліцензії на ведення страхової діяльності з переліком видів страхування;
  • правила (умови) страхування, затверджені в передбаченому статутом порядку.
  • наказ про призначення особи, яка має право підпису угод, або довіреність особи на підписання угод.